Försäljningsvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor 2019-04-15
Amplitude Audio

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller i de fall då inte annat avtalats skriftligt mellan parterna.
Amplitude Audio är inte bundet till eventuella köpevillkor som av köparen lagts till vid beställning, såvida de inte överensstämmer med existerande villkor.

Priser
Priser som visas i vår e-handel:
Som inloggad kund visas priser i SEK exkl. moms. Priserna uppdateras dagligen mot aktuell valutakurs. Vid eventuella prishöjningar utanför vår kontroll, eller valutaförändringar, äger Amplitude Audio rätt att häva köpet och inkomma med en ny offert.

Leverans
Varan säljs fritt Amplitude Audios lager eller enligt överenskommelse.
Angivna leveranstider gäller under förutsättning att leverans från Amplitude Audios underleverantörer sker utan fördröjning. Mellan Amplitude Audio och köpare överenskommen leveranstid är ungefärlig och Amplitude Audio är inte ansvarig för några skador som köparen kan orsakas i händelse av försenad leverans såvida detta inte speciellt överenskommits. Om kunden p.g.a. försenad leverans önskar häva köpet ska detta meddelas Amplitude Audio snarast möjligt.

Betalning
I de fall leverans försenas eller hindras på grund av omständigheter utanför Amplitude Audios kontroll, exempelvis strejk, brand och naturkatastrofer (force majeure) kan Amplitude Audio utan ansvar annullera ordern. Detta skall meddelas köparen utan ogrundad fördröjning. Om Amplitude Audio beslutar sig för att inte häva avtalet skall Amplitude Audio utan ogrundad fördröjning meddela köparen att leverans blir försenad. I de fall leveranstiden på grund av ovanstående orsak försenas mer än en månad kan köparen utan ansvar häva köpet. I de fall annat inte anförts, skall betalning ske 30 dagar från fakturadatum.
Till kunder som ej bedöms kreditvärdiga levereras varor endast mot förskottsbetalning. Amplitude Audio förbehåller sig rätten att fastslå storlek på eventuell kredit. Om betalning inte sker i tid ges Amplitude Audio rätten att debitera köparen dröjsmålsränta på15.50% per månad för den period som köpesumman eller del av köpesumman ej betalats.
Levererad vara förblir Amplitude Audios egendom till dess att den är till fullo betald.
Om köpeskillingen för varan ej erlägges senast på förfallodagen äger säljaren rätt att omedelbart återtaga varan.

Returer
Returer mottas endast på varor som lagerförs och ej senare än 10 dagar efter leveransdatum, och endast efter överenskommelse.
Vid returvaror så skall alltid RMA nr (returnr) erhållas från Amplitude Audio.
Retur skall vara Amplitude Audio tillhanda inom 14 dagar samt givetvis innan garantitidens slut.
Faktura eller annat dokument, som styrker inköpsdatum, MÅSTE bifogas retur!
Returer skall alltid märkas med giltigt returnummer. Skriv dock aldrig direkt på varans emballage, om det samtidigt fungerar som fraktemballage.
Tänk på att varan normalt repareras/byts ut och skall kunna säljas igen efter åtgärd!
Ange alltid utförligt vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas (viktigt)! Generella angivelser, som ”Trasig” o.dyl. är ej att anse som fullgoda.
Vid D.O.A.(Dead On Arrival) returer skall produkten returneras i sitt originalemballage, med samtliga tillbehör, såsom kablar, disketter, manualer etc.
Felbeskrivning får EJ skrivas direkt på varan. Bifoga ett separat dokument!
Returnera produkten till angiven returadress. Det åligger ÅF att betala frakt för återsända varor, ända fram till returadressen. Amplitude Audio accepterar inte leverans mot mottagarfrakt eller liknande, där Amplitude Audio tvingas betala frakt. Amplitude Audio hämtar heller inte paket på annan adress, t.ex. postens ekonomipaket på postkontor eller liknande.
Kreditering/återbetalning sker efter det att varorna har blivit besiktade av Amplitude Audio.

Reklamationer
Kund skall omedelbart vid godsets ankomst inspektera varan och inte senare än tre dagar efter inspektionen skriftligen informera Amplitude Audio om anmärkningar.
Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till speditören.
Emballaget skall sparas för eventuell begäran om granskning av transportskada.
Om kunden inte informerar Amplitude Audio enligt ovan anses varan vara i överensstämmelse med det som beställts och fakturan accepterad.
För övriga villkor gällande felaktiga produkter hänvisas till Amplitude Audio’s garantivillkor.

Produktinformation
Alla upplysningar, broschyrer, kataloger, produktblad, bildmaterial, prospekt, annonser, prislistor och liknande vad gäller vikt, dimensioner, kapacitet, pris, arbetsdata och annan data skall betraktas som vägledande och innebär inget ansvar för Amplitude Audio.
Amplitude Audio förbehåller sig rätten till förändringar och denna produktinformation är bindande endast i de fall Amplitude Audio och köparen har slutit överenskommelse om detta.

Produktansvar
Amplitude Audio ansvarar ej för skada som orsakats av en av Amplitude Audio levererat gods:
a) på fast egendom eller lösöre som uppkommer medan godset är i köparens besittning.
b) på produkter som framställts av köparen, eller på produkter som i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast egendom eller lösöre, som dessa produkter på grund av godset förorsakar. Amplitude Audio ansvarar ej för driftsstopp, förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster.

Tvister
Alla tvister som eventuellt uppstår mellan inblandade parter, exempelvis, men inte begränsat till, tvister om tolkningar av leveransvillkor, eller tvister som uppstår i samband med Amplitude Audio’s offerter/orderbekräftelse eller i förbindelse med leverans från Amplitude Audio till köparen skall avgöras i svensk domstol.